Prawo ochronne na znak towarowy

wtorek | 25.8.2020

Prawo ochronne na znak towarowy

Przedsiębiorcy coraz większą uwagę zwracają na kwestię związane z własnością intelektualną. Okazuje się bowiem, że niematerialne składniki przedsiębiorstwa często dorównują swoją wartością składnikom materialnym. Z tego względu rośnie popularność rejestrowania znaków towarowych. Nie wszyscy jednak wiedzą czym jest prawo ochronne na znak towarowy i czy warto się tym zainteresować? Jakie realne korzyści płyną z tego tytułu?

Definicja znaku towarowego

Zacząć należy od wyjaśnienia czym jest znak towarowy. Można zdefiniować go jako dowolne oznaczenie, służące do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od pozostałych towarów na rynku. Znak towarowy musi być możliwy do przedstawienia w odpowiednim rejestrze, jednak istnieje bardzo wiele możliwości co do samej formy znaku. Najczęściej ma on charakter słowny, graficzny lub słowno-graficzny. Jest to więc np. nazwa firmy, logo lub połączenie nazwy z logo. Warto zaznaczyć, że znakiem słownym być również nazwisko czy też pseudonim. Nie są to jednak jedyne możliwości, gdyż całkowicie dopuszczalne jest zarejestrowanie mniej standardowych form znaków towarowych, jak np. kolor lub zestawienia kolorów, kształt, dźwięk czy też gest lub ruch. Wiele zależy tu od wyobraźni oraz od tego, czy znak rzeczywiście posiada tzw. zdolność odróżniającą. Znak nie może mieć również charakteru opisowego, a więc wprost wskazywać towar lub usługi nim sygnowane.

Prawo ochronne na znak towarowy – jak je uzyskać?

Prawo ochronne na znak towarowy przyznaje Urząd Patentowy RP (na terenie Polski). Aby znak zarejestrować należy zwrócić się z wnioskiem w formie pisemnej lub elektronicznej. Jego główna częścią jest przedstawienie znaku – np. w formie odbitki. Wniosek wymaga także m.in. oznaczenia towarów i usług, które będą oznaczane naszym znakiem towarowym. Jednocześnie trzeba umiejscowić je w klasach towarowych tzw. klasyfikacji nicejskiej. Wniosek należy również opłacić, a wysokość opłaty zależy od tego w ilu klasach mieszczą się wskazane przez nas towary i usługi. Poza opłatą rejestrową konieczne będzie również opłacenie pierwszego okresu ochronnego, który trwa 10 lat.

Prawo ochronne na znak towarowy – ochrona własnej marki

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zapewnienie właścicielowi wyłączności na korzystanie z danego oznaczenia. Dzięki temu konkurent nie może posłużyć się znakiem towarowym, ani zbieżnym z nim oznaczeniem – np. nazwą różniącą się jednym znakiem specjalnym lub literą. Co więcej, jeżeli konkurent podejmuje takie działania a w efekcie korzysta z naszej renomy, możemy starać się o odszkodowanie i uzyskać orzeczenie o nakazie zaprzestania naruszenia naszego prawa ochronnego.

Oczywiście jeżeli przysługuje nam prawo ochronne na znak towarowy jednocześnie chronimy się przed takimi samymi działaniami ze strony konkurenta, który mógłby ubiec nas w rejestracji znaku towarowego. W przypadku bowiem gdy nie dokonaliśmy rejestracji znaku towarowego a posługujemy się nim w obrocie, konkurent może wykorzystać to przeciw nam.

Prawo ochronne na znak towarowy a korzyści finansowe

Warto wiedzieć, że znak towarowy można również wykorzystać do aktywnego zyskiwania korzyści finansowych. Możliwe jest bowiem udzielenie licencji na korzystanie z zarejestrowanego znaku towarowego. Licencja nie musi mieć charakteru wyłącznego, a więc w zasadzie nie ma przeszkód do udzielania wielu licencji jednocześnie, nie wyłączając jednocześnie własnego prawa do korzystania ze znaku. Naturalnie wiąże się to z opłatami licencyjnymi, które uiszcza licencjobiorca. Może mieć to charakter tzw. merchandisingu, tj. wykorzystania znaku towarowego do wzmocnienia sprzedaży lub promocji towarów lub usług niezwiązanych z działalnością właściciela znaku. Oczywiście warto obrać określoną strategię udzielania licencji tak, aby nasz znak towarowy nie stracił paradoksalnie na wartości, np. poprzez łączenie go z usługami o niskiej jakości. Dodatkowo prawa do znaku towarowego można przenieść trwale na inny podmiot, również za stosownym wynagrodzeniem.

Prawo ochronne na znak towarowy nie tylko zabezpieczenia interesy przedsiębiorcy przed nieuczciwym działaniem konkurencji ale stwarza również możliwości udzielenia licencji na znak towarowy i zarabiania na nim.

czwartek | 7.5.2020

Klauzula rebus sic stantibus a epidemia

wtorek | 30.6.2020

Umowa o zachowaniu poufności – kiedy warto ją podpisać

czwartek | 23.4.2020

Tarcza Antykryzysowa – kolejne zmiany przepisów